A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach
Piecza rodzinna

Piecza rodzinna

Podstawowe informacje dot. rodzinnej pieczy zastępczej :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach jest jednostką organizacyjną Powiatu Gryfickiego i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. PCPR jest także Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Kwestię pieczy zastępczej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r., która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.

Rodzinna Piecza Zastępcza – stanowiona jest przez rodziny, w których umieszcza się (tymczasowo lub na dłuższy czas) dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny następuje na mocy postanowienia sądu. Powiat przekazuje świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci umieszcza się w pieczy zastępczej na czas, jaki wymaga tego ich sytuacja opiekuńcza i rodzinna, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości, z możliwością pozostania w pieczy do 25 roku życia na czas kontynuowania nauki, za zgodą rodziny zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

* rodzina zastępcza:
- spokrewniona,
- niezawodowa,
- zawodowa, w tym:

* pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
* specjalistyczna,
* rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą niezawodową
tworzą osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.

W przypadku rodzin niezawodowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

W rodzinach niezawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

Rodzinę zastępczą zawodową
tworzą osoby zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia określonej funkcji rodziny (w tym specjalistyczna, pogotowie rodzinne) i otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Umowa zawierana jest na okres min. 4 lat. Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, rodziny otrzymują także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz mogą otrzymywać różne inne formy pomocy, w tym finansowej.

W rodzinach zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jest możliwa w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – przyjmuje do 3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub dzieci umieszczone na podstawie postępowania w sprawach nieletnich; może także przyjąć nieletnie matki z dziećmi.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – to forma rodziny zastępczej o charakterze interwencyjnym, która przyjmuje dzieci umieszczone tymczasowo, najczęściej w trybie nagłym, wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki. Dzieci przebywają w pogotowiu do 4 miesięcy lub dłużej – na czas trwania postępowania sądowego.

Rodzinny Dom Dziecka – tworzą rodziny zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia danej funkcji. Umowa zawierana jest na okres min. 5 lat. Rodzinne Domy dziecka mogą przyjąć w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci (większa liczba dzieci jest możliwa w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa). Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, RDD otrzymuje także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz inne formy pomocy, w tym finansowej.

Niezależnie od formy rodzinnej pieczy zastępczej, każda rodzina może być - na wniosek - objęta pomocą i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz objęta jest pomocą, w tym specjalistyczną, wsparciem i nadzorem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gryficach.
Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL