A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach

Kandydaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
poszukuje KANDYDATÓW do pełnienia funkcji
RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ
I  RODZINNEGO DOMU DZIECKA.
 
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.
Kwestię pieczy zastępczej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.
 
 
Rodzinna Piecza Zastępcza – stanowiona jest przez rodziny, w których umieszcza się (tymczasowo lub na dłuższy czas) dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny następuje na mocy postanowienia sądu. Powiat przekazuje świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci umieszcza się w pieczy zastępczej na czas, jaki wymaga tego ich sytuacja opiekuńcza i rodzinna, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości, z możliwością pozostania w pieczy do 25 roku życia na czas kontynuowania nauki.
 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
  • rodzina zastępcza:
      -  spokrewniona,
      -  niezawodowa,
      -  zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego lub
     zawodowa specjalistyczna,
  • rodzinny dom dziecka.
 
Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.
W przypadku rodzin niezawodowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.
W rodzinach niezawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).
 
Rodzinę zastępczą zawodową tworzą osoby zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia określonej funkcji rodziny (w tym specjalistyczna, pogotowie rodzinne) i otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Umowa zawierana jest na okres min. 4 lat. Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, rodziny otrzymują także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz mogą otrzymywać różne inne formy pomocy, w tym finansowej.
W rodzinach zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).
 
Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – przyjmuje do 3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub dzieci umieszczone na podstawie postępowania w sprawach nieletnich; może także przyjąć nieletnie matki z dziećmi.
 
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – to forma rodziny zastępczej o charakterze interwencyjnym, która przyjmuje dzieci umieszczone tymczasowo, najczęściej w trybie nagłym, wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki. Dzieci przebywają w pogotowiu do 4 miesięcy lub dłużej – na czas trwania postępowania sądowego.
 
Rodzinny Dom Dziecka – tworzą rodziny zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia danej funkcji. Umowa zawierana jest na okres min. 5 lat. Rodzinne Domy dziecka mogą przyjąć w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa). Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, RDD otrzymuje także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz inne formy pomocy, w tym finansowej.
 
Niezależnie od formy rodzinnej pieczy zastępczej, każda rodzina może być - na wniosek - objęta pomocą i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz objęta jest pomocą, w tym specjalistyczną, wsparciem i nadzorem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gryficach.
 
 
Podstawowe kryteria dla kandydatów :
·       małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim,
·       obywatelstwo polskie,
·       przebywanie na terytorium RP,
·       rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
·       brak ograniczenia w zdolności do czynności prawnych,
·       niekaralność,
·       brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci,
·       wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
·       odpowiednie warunki mieszkaniowe i materialno-bytowe,
·       zdolność sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz opinią                     o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji pieczy zastępczej,
·       ukończenie odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
·       uzyskanie stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora.
 
Kandydaci na rodzinę zastępcza zawodowa, niezawodową lub RDD przechodzą procedurę kwalifikacyjną (druki do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej) prowadzoną przez PCPR w Gryficach, w tym: złożenie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, spotkania z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym wizyta środowiskowa z wywiadem pedagogicznym w miejscu zamieszkania kandydatów, uzyskanie pozytywnej opinii psychologa, uzyskanie pozytywnej wstępnej akceptacji Organizatora/PCPR, następnie ukończenie stosownego szkolenia, w tym odbycie 10 godzin praktyk we wskazanej formie pieczy zastępczej oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego od Organizatora/PCPR.
 
Wszystkie osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Gryfickiego, zapraszamy do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice
biuro  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – I piętro, pokój 4, tel./fax. (91) 384-66-26 lub (91) 385-68-08
adres e-mail: pcpr@gryfice.pl,  adres www:  pcprgryfice.pl
Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL