A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach

RODO

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego” informujemy, iż:
 
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest:

1)     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020,  w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,

 

2)     Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

2.     Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:
1)    w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);

2)    w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431,  z późn. zm.),
d)rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego”   w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.
 

4.     Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH, UL. DWORCOWA 22, 72-300 GRYFICE (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - …………………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów) Pozyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta badania, kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020. W przypadku prowadzenia korespondencji dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe a także stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.

5.     Dodatkowo, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące Państwa statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

6.     Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7.     Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 (tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8.     W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

a)       abi@wzp.pl - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,

b)       iod@miir.gov.pl -  w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

c)       iodo@gryfice.pl – w odniesieniu do danych pozyskanych przez PCPR w Gryficach.

9.     Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

11.  Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora.

12.  Podanie danych jest warunkiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Обов’язкове інформування у зв’язку зі ст. 13 і ст. 14 Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679)

 

 

У зв’язку з проєкту під назвою «Підтримка для біженців від війни в Україні, які перебувають на території Грифицького повіту» :

1.     Контролером моїх персональних даних є:

1)     Управління Західно-Поморського воєводства, із місцезнаходженням юридичної особи по вул. Корсажи, 34, 70-540, м. Щецин, що виконує функції Керуючого органу Регіональної операційної програми Західно-Поморського воєводства 2014-2020 рр., іменованого надалі РОП ЗВ 2014-2020 [RPO WZ 2014-2020], в межах операцій з обробки даних зі збірника «Проєкт РОП ЗВ 2014-2020»,

2)     Міністр, відповідальний за регіональний розвиток, із місцезнаходженням юридичної особи по вул. Вспулней, 2/4, 00-926, м. Варшава, для даних в межах операцій з обробки даних зі збірника «Центральна інформаційна система підтримки реалізації оперативних програм».

2.     Обробка моїх персональних даних є законною та відповідає умовам, зазначеним у ст. 6 пункт 1 літера c та ст. 9 пункт 2 літера g Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 – персональні дані необхідні для виконання РОП ЗВ 2014-2020 відповідно до:

1)    у зв'язку з діяльністю щодо обробки даних зі збірника «Проєкти РОП ЗВ 2014-2020»:

a)     Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 від
17 грудня 2013 р. про встановлення спільних положень щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду згуртованості, Європейського сільськогосподарського фонду для розвитку сільської місцевості та Європейського фонду морського та рибного господарства, та встановлення загальних положень про Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд згуртованості та Європейський фонд морського та рибного господарства, а також та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1083/2006 (Офіційний вісник ЄС, L 347 від 20.12.2013 р., ст.
320, з подальшими змінами),

b)     Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 від
17 грудня 2013 р. про Європейський соціальний фонд та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1081/2006 (Офіційний вісник ЄС, L 347 від 20.12.2013 р., ст.
470, з подальшими змінами),

c)     Закону про засади реалізації програм політики згуртованості, що фінансуються у фінансовій перспективі на 2014–2020 рр. від 11 липня 2014 р. (Законодавчий вісник [Республіки Польща, пол. Dziennik Ustaw] від 2018 р., пункт 1431, зведений текст, з подальшими змінами);

2)    у зв'язку з діяльністю щодо обробки даних зі збірника „Центральна інформаційна система підтримки реалізації оперативних програм”:

a)     Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 від
17 грудня 2013 р. про встановлення спільних положень щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду згуртованості, Європейського сільськогосподарського фонду для розвитку сільської місцевості та Європейського фонду морського та рибного господарства, та встановлення загальних положень про Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд згуртованості та Європейський фонд морського та рибного господарства, а також та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1083/2006,

b)     Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 від
17 грудня 2013 р. про Європейський соціальний фонд та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1081/2006,

c)     Закону про засади реалізації програм політики згуртованості, що фінансуються у фінансовій перспективі на 2014–2020 рр. від 11 липня 2014 р. (зведений текст Законодавчого вісника [Республіки Польща, пол. Dziennik Ustaw] від 2018 р., пункт 1431, з подальшими змінами),

d)     Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) № 10112014 від 22 вересня 2014 р., що встановлює детальні правила імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013 щодо шаблонів для передачі певної інформації Комісії та детальні правила обміну інформацією між бенефіціарами та органами управління, сертифікації, аудиту та проміжними органами (Офіційний вісник ЄС, L 286 від 30.09.2014 р., ст. 1).

3.     Мої персональні дані будуть оброблятися виключно з метою реалізації проєкту під назвою «Підтримка для біженців від війни в Україні, які перебувають на території Грифицького повіту», зокрема підтвердження прийнятності витрат, надання підтримки, моніторингу, оцінки, врегулювання проєкту, збереження довговічності проєкту, архівування, контролю, аудиту та звітності та інформаційно-промоційних заходів в рамках РОП ЗВ 2014-2020.

4.     Мої персональні дані надано для обробки посередницькому органу - Воєводському Центру Зайнятості в Щецині, з місцезнаходженням юридичної особи по вул. Міцкевича, 41, 70-383, м. Щецин, бенефіціару, який реалізує проєкт - ПОВІТОВИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ РОДИНІ У ГРИФИЦЯХ, ВУЛ. ДВОРЦОВА, 22, 72-300 м. ГРИФИЦІ (назва та адреса бенефіціара) та суб'єктам, які за дорученням бенефіціара беруть участь у реалізації проєкту, - ………………………………………………………………………………… (назва та адреса вищевказаних суб’єктів). Мої персональні дані можуть бути передані суб’єктам, які проводять оціночні дослідження, на запит Керуючого органу, Проміжного органу або бенефіціара. Мої персональні дані також можуть бути надані спеціалізованим компаніям, які на вимогу Керуючого органу, Посередницького органу та бенефіціара проводять дослідження, контроль та аудит згідно з РОП ЗВ 2014-2020. При веденні кореспонденції дані будуть передані суб’єктам, які надають послуги поштового зв’язку, а також сторонам та іншим учасникам адміністративного провадження.

5.     Крім того, протягом 4 тижнів після завершення участі в проєкті я надам бенефіціару дані про мій статус на ринку праці та інформацію про моє навчанні чи тренінги, а також отримання кваліфікації або здобуття компетенцій.  Протягом трьох місяців після завершення участі в проєкті я надам дані про свій статус на ринку праці.

6.     Мої персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень.

7.     Мої персональні дані будуть зберігатися до моменту завершення розрахунку РОП ЗВ 2014-2020 (тобто до 31 грудня 2023 р.) та завершення архівування документації.

8.     У питаннях, пов’язаних з Вашими даними, будь ласка, зв’яжіться з компетентним Інспектором із Захисту Даних за такими адресами електронної пошти::

a)       abi@wzp.pl – щодо даних зі збірника „Проєкти РОП ЗВ 2014-2020”,

b)       iod@miir.gov.pl – щодо даних зі збірника „Центральна інформаційна система підтримки реалізації оперативних програм”,

c)       iodo@gryfice.plщодо даних, отриманих Повітовим центром допомоги родині у Грифицях.

9.     Я маю право подати скаргу до контролюючого органу, яким є Голова Управління Захисту Персональних Даних, з місцезнаходженням юридичної особи по вул. Ставкі, 2, 00-193, м. Варшава.

10.  Я маю право на доступ до своїх персональних даних і право на їх виправлення.

11.  Я маю право на видалення даних, обмеження їх обробки, право на передачу своїх даних та право на заперечення, за умови, що ці дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані, та якщо минув необхідний термін архівування цих даних у Контролера.

12.  Надання даних є законною умовою, а відмова в їх наданні рівносильна неможливості надати підтримку в рамках проєкту.

 

Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL