A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach
Opis projektu

Opis projektuPowiat Gryficki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

realizuje projekt:

 

„Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6

 

 

Celem interwencji przewidzianej do realizacji w projekcie jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022. Działania będą skierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., stanowiących grupę docelową w projekcie.

Wspieranie procesu ochrony i integracji wskazanych powyżej osób na terenie Polski- Województwa Zachodniopomorskiego / Powiatu Gryfickiego realizowane będzie na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak: zapewnienie pomocy psychologicznej, zatrudnienie osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidualny pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Projekt przyczyni się do łagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają wsparcia w danym momencie z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli.

Rezultatem projektu będzie wsparcie dla 50 osób w tym dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

 

 

Formy wsparcia:

 

            Pomoc Psychologiczna,

            Zapewnienie asystenta integracyjnego, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,

            Organizacja opieki nad dziećmi

            Zajęcia i warsztaty integracyjne,

            Środki ochrony przeciw COVID -19,

            Wsparcie tłumacza

 

 

Uczestnicy Projektu:  Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. przebywające w województwie zachodniopomorskim na terenie powiatu gryfickiego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Cel projektu: Złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na terenie powiatu gryfickiego.

 

Okres realizacji projektu:

01.06.2022 – 31.12.2022

 

Całkowita wartość projektu: 331 250,00 zł - w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 281.562,50 zł oraz z Budżetu Państwa 49.687,50 zł.

 

Szczegółowe informacje:

Ø  na stronie PCPR w Gryficach – www.pcprgryfice.pl

Ø  na stronie Powiatu Gryfickiego – www.gryfice.pl

Ø  w naszych mediach społecznościowych

Ø  w Biurze Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach ul. Dworcowa 22,  tel. 91 384 66 26 ; e-mail: pcpr@gryfice.pl

Грифицький повіт/Повітовий центр допомоги родині у Грифицях реалізує проєкт:

 

«Підтримка для біженців від війни в Україні, які перебувають на території Грифицького повіту»

 

Проєкт співфінансується з засобів Європейського соціального фонду у рамах Регіональної операційної програми Західнопоморського воєводства 2014-2020,
Вісь пріоритетів VII, розділ 7.6

 

 

Проєкт передбачає надання психологічної допомоги за методикою втручання з метою корекції задля захисту й інтеграції біженців від війни в Україні, які прибули до Польщі до 24 лютого поточного року (у тому дітей), шляхом комплексної підтримки послуг із раннього кризисного втручання (з метою корекції) у період з 01.06.2022 р. до 31.12.2022 р. Заходи будуть скеровані на біженців від війни в Україні, які прибули до Польщі з 24 лютого поточного року, які й становлять цільову групу проєкту.

Підтримка процесу захисту й інтеграції вищезгаданих осіб на території Польщі, Західнопоморського воєводства, Грифицького повіту реалізовуватимуться на багатьох щаблях насамперед шляхом наступних заходів: забезпечення психологічної допомоги; працевлаштування особи, яка володіє українською мовою/перекладача; компенсації видатків на придбання предметів і засобів проти COVID-19; виділення помічника з питань інтеграції, який відповідає за розробку індивідуального шляху соціальної інтеграції й надає підтримку у спілкуванні з органами влади й у поточних побутових питаннях; організаціє опіки над дитиною й молоддю; заняття й тренінги з інтеграції.

Підбір відповідних форм підтримки матиме індивідуальний характер, який би враховував потреби конкретних учасників проєкту.

Проєкт сприятиме вирішенню діагнозованих проблем шляхом втручання (з метою корекції), скерованого на осіб і родини, що в даний момент вимагають підтримки з причини кризової ситуації, в якій вони опинилися.

Результатом проєкту буде підтримка для 50 біженців від війни в Україні (у тому дітей), які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 р.

 

 

Форми підтримки:

 

            психологічна допомога

            виділення помічника з інтеграції, який надаватиме підтримку у контактах з органами влади й у поточних побутових питаннях

            організація опіки над дітьми

            заняття й тренінги з інтеграції

            засоби захисту проти COVID-19

            мовна підтримка (послуги перекладача)

 

 

Учасники проєкту:  Біженці від війни в Україні, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 р. та знаходяться у Західнопоморському воєводстві на території Грифицького повіту.

 

Участь у проєкті є безплатною.

 

Мета проєкту: Боротьба з наслідками воєнної травми, підвищення потенціалу до адаптації й життя у нових умовах шляхом надання захисту і підтримки з застосуванням втручання (з метою корекції) для осіб, що перебувають на території Грифицького повіту.

 

Період реалізації проєкту:

01.06.2022 – 31.12.2022

 

Загальна вартість проєкту: 331 250,00 зл., у тому до фінансування з засобів Європейського Союзу 281 562,50 зл. і з державного бюджету Польщі 49 687,50 зл.

 

Детальна інформація:

Ø  на сайті Повітового центру допомоги родині у Грифицях www.pcprgryfice.pl

Ø  на сайті Грифицького повітуwww.gryfice.pl

Ø  у наших соціальних мережах

Ø  у проєктному бюро ― Повітовий центр допомоги родині у Грифицях, вул. Дворцова, 22,  тел. (91) 384-66-26 ; e-mail: pcpr@gryfice.pl

 


 

Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL